Yapı Mütahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şeflerinin ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Yapı Mütahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şeflerinin ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre Ģartlarına ve standartlara uygun yapı inĢa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, mimar veya mühendis unvanlı Ģantiye Ģefi çalıĢtırılması mecburi yapılara, yapım iĢlerinde görev alan Ģantiye Ģeflerine ve yetki belgeli usta çalıĢtırılmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım iĢinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kiĢileri, Ģantiye Ģefliğini üstlenecek olan teknik elemanları ve yetki belgeli ustaları kapsar.

 

Yönetmeliği İndirmek İçin Tıklayınız …

yapi- müteahhitlerinin-kayitlari-ile-santiye-sefleri-ve-yetki-belgeli-ustalar-hakkinda-yonetmelik

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)