SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 26.5.1972,  No : 7/4496

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 17.7.1964,  No : 506

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 – İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağı;

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları;

İşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve Sosyal Sigortalar Kanununun 122 nci maddesinin uygulanma tarzı;

Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları;

Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, sözü edilen Kanunda belirtilenler dışında kalan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şekil ve esasları;

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği

Hakkındaki esaslar, bu Tüzükte belirtilmiştir.

Madde 2 – Bu Tüzükte geçen “Kurum” deyimi “Sosyal Sigortalar Kurumu” anlamına gelir.

Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız …

sosyal-sigorta-saglik-islemleri-tuzugu

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)