İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ

İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ

İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ

            Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi           : 6/8/1979,    No : 7/17925

            Dayandığı Kanunun Tarihi            : 25/8/1971,  No : 1475

            BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Deyimler

            Kapsam:

Madde 1 – Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet adına yapılacak izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlenmesine ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi kendi tüzüğüne göre yürütülür.

            Deyimler:

Madde 2 – Bu Tüzükte geçen;

  1. A) “Bakanlık” sözcüğü, Çalışma Bakanlığı,
  2. B) “Çalışma mevzuatı” deyimi, çırak yada işçilerle işverenler arasında çalışmadan doğan ilişkileri düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili, yasa, tüzük ve yönetmelikler,
  3. C) “Teftiş” sözcüğü, görmek, izlemek, incelemek, araştırmak ve önlemek,
  4. D) (Değişik : 21/7/1989 – 89/14389 K.) “Müfettiş” sözcüğü, işyerlerinde işin yürütümü, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş yapan baş iş müfettişleri, iş müfettişleri ve teftiş yetkisi verilmiş iş müfettişi yardımcıları,

anlamına gelir.

Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız …

is-teftisi-tuzugu

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)